Hoppa till sidans innehåll

Förbundsmötet 2018


2018 års förbundsmöte blir i Stockholm 21-22 april.

Plats 

Idrottens Hus, Stockholm

Viktiga datum inför mötet

15 januari 2018  Sista dag för inlämning av motioner (motionsmall)

Tänk på att motionen ska kompletteras med styrelseprotkollet där det framgår att föreningen eller

distriktet ska lämna in motionen.

15 januari 2018  Sista dag för nomineringar av ledamöter till förbundsstyrelse och disciplinnämnd

15 mars 2018  Sista dag för anmälan till förbundsmötet

23 mars 2018  Publicering av årsmöteshandlingar


Dagordning

  1. Upprop av ombud och justering av röstlängd.
  2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
  3. Val av mötesfunktionärer
      a) Ordförande för mötet
      b) Sekreterare
      c) Två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
  4. Fastställande av dag- och arbetsordning.
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
  6. Revisionsberättelse.
  7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
  8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
  9. Beslut om disposition av årets resultat.
10. Behandling av förslag från styrelsen.
11. Behandling av motioner.
12. Beslut om verksamhetsplan, budget och avgifter till förbundet.
13. Beslut om eventuella arvoden.
14. Val av:
    a) Förbundsordförande, 1 år,
    b) Förbundssekreterare, 2 år (växelvis med ekonomi-ansvarig),
    c) Ekonomiansvarig, 2 år (växelvis med förbunds-sekreterare),
    d) Sex styrelseledamöter, 2 år (växelvis).
    e) Två revisorer, 2 år (växelvis),
    f) Två revisorsuppleanter, 1 år,
    g) Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd:
        Ordförande, 1 år
        fyra ordinarie ledamöter, 2 år (växelvis)
        två suppleanter, 1 år
    h) Valberedningen:
        Ordförande, 1 år
        fyra ledamöter, 2 år (växelvis)
15. Tillsättande av eventuella kommittéer och arbetsgrupper.
16. Övriga frågor (beslut kan inte fattas). 
Årsmötesdokument

Valberedningens brev inför årsmötet

Bilaga till valberedningens brev

Stadgar

Motioner

Ombudsfördelning SDF

Uppdaterad: 25 JAN 2018 11:36

Vill du skriva en motion?

Läs mer om motioner här.

 

15 januari 2018 

Sista dag för inlämning av motioner

Tänk på att motionen ska kompletteras med styrelse- protkollet där det framgår att föreningen eller distriktet ska lämna in motionen.

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 64 60
E-post: This is a mailto link