Hoppa till sidans innehåll

Disciplinkommittén


Handläggande av disciplinärenden till SBF Disciplin- och Juridiknämnd (DJN)

 1. Anmälan av ärenden till Disciplin- och Juridiknämnden (DJN) inkommer via anmälningsformulär på SBF hemsida. Det finns även möjlighet att göra anmälan i formatet av en separat skrivelse, vilken mailas till mailadress som även den finns på hemsidan. Inkommen anmälan går till alla ledamöter i DJN.
 2. DJN:s ordförande, f.n. Tävlingskonsulent Leonard Östlund, bereder ärendet och kontaktar den anmälde för yttrande.
 3. När yttrandet inkommer erhåller ledamöterna i DJN detta för att bilda en uppfattning utifrån all inkommen information i ärendet.
 4. Överläggning i ärendet i DJN innan man fattar ett beslut.
 5. Beslutet sänds ut av DJN till anmälaren och den anmälde. DJN:s beslut redovisas även till SBF:s styrelse.

Enligt RF. 14 kap

Bestraffningsärenden 1 §

Bestämmelsernas omfattning Bestraffningsreglerna, som är bindande för alla SF, omfattar förening och enskild medlem samt IdrottsAB. Oavsett medlemskap omfattar reglerna även

 • idrottsutövare som utsetts att representera svensk idrottsorganisation i internationella sammanhang eller som av SF eller SF:s IdrottsAB kallats till träningsläger eller annan förberedande sammankomst inför internationell tävling;
 • tävlingsfunktionär, ledare, tränare eller annan som i samband med idrottsutövning biträder idrottsutövare, idrottsorganisation eller IdrottsAB. Särskilda regler om bestraffning finns i Idrottens antidopingreglemente och Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet.

2 § Förseelser Bestraffning kan ådömas

 1. den som underlåtit att inom förelagd tid betala stadgad avgift eller insända föreskriven uppgift eller infordrat utlåtande,
 2. den som anmält sig till deltagande i eller godkänt kallelse till tävling eller uppvisning men utan giltig anledning vägrat fullgöra sina åtaganden eller utan giltiga skäl uteblivit,
 3. den som låtit offentligen tillkännage att i tävling eller uppvisning skulle delta en viss idrottsutövare eller viss förening som därefter uteblivit, fastän vederbörande vid tillkännagivandet känt till att anmälan till deltagande inte förelegat, eller att idrottsutövaren eller föreningen, trots gjord anmälan, inte skulle komma att delta,
 4. den som under avstängning har deltagit i eller försökt delta i tävling eller uppvisning eller har utövat idrottsuppdrag,
 5. den som bryter mot sekretessbestämmelse i RF:s eller DF:s stadgar eller reglementen eller SF:s eller SDF:s stadgar, reglementen eller tävlingsregler,
 6. den som tillåtit avstängd att delta i tävling eller uppvisning eller att utöva idrottsuppdrag, trots att vederbörande kände till avstängningen,
 7. den som under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, ledare, tränare, funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter,
 8. den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat eller allvarligt kränkt någon,
 9. den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller försökt vilseleda, eller utövat otillbörlig påverkan mot funktionär eller annan enskild person, förening, annat organ inom RF eller IdrottsAB i eller för vederbörandes idrottsliga verksamhet,
 10. den som mot bättre vetande eller utan sannolika skäl anmält annan för förseelse som är bestraffningsbar enligt dessa stadgar,
 11. den som utbetalt eller låtit utbetala eller mottagit ersättning, vilken är större än vad som är tillåtet enligt de regler som utfärdats av vederbörande SF,
 12. den som i samband med idrottslig verksamhet vid val eller annan utövning av rösträtt otillbörligt inverkat eller försökt inverka på omröstningen, eller som på annat sätt berett sig eller annan, eller försökt bereda sig eller annan, otillbörlig förmån,
 13. den som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat därav skadas,
 14. den som brutit mot SF:s, SDF:s eller annan tävlingsarrangörs tävlingsregler,
 15. den som inom ramen för idrottslig verksamhet gjort sig skyldig till ekonomisk oegentlighet som allvarligt skadat idrottens anseende,
 16. den som på annat sätt underlåtit att rätta sig efter vad som ålegat vederbörande enligt dessa stadgar eller enligt av idrottsorgan utfärdade bestämmelser eller fattade beslut.

 

3 § Påföljder

Påföljder för förseelser enligt detta kapitel är tillrättavisning, böter och avstängning.

 

Ledamöter i Disciplin & Juridiknämnden: 

Rickard Sjöström - ordförande

Karin Granstedt

Sara Gannby

Daniel Lindberg

Leonard Östlund/Malin Kjebon - adjungerade SBF:s kansli

Kontakt: This is a mailto link

Uppdaterad: 04 NOV 2019 13:53 Skribent: Örjan Eliasson

Nordiska rum 150_.png 

  

 
craft hemsida 150x150.png
korpberget 10x150.png
RF tillsammans 150.png
SPW.png

Postadress:
Svenska Brottningsförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996323
E-post: info@swedewrestling....

Nyhetsbrev2.png